Administratius ICS

Administración General

Hola!

Places ofertades

Taxa de reposició: 104 places OOP 2021

Taxa de estabilització i consolidcació: 161 places OOP 2018

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Llibres

D'acord amb la darrera convocatòria:

FASE D’OPOSICIÓ

Primer exercici
 • Resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari (pot consultar el temari al nostre web www.adams.cat).
 • El valor màxim d'aquest exercici serà de 20 punts.
 • Puntuació mínima de superació: 10 punts sobre 20.
Segon exercici: dues proves
 • Coneixements de llengua catalana (per a no exempts).
 • Coneixements de llengua castellana (per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
 • La valoració serà d'apte o no apte
Tercer exercici
 • Qüestionari tipus test relatiu al contingut del tema número 25 del temari “Ofimàtica: bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic”.
 • El valor màxim d'aquest exercici serà de 10 punts.

FASE DE CONCURS

En cap cas, la puntuació obtinguda a la fase de concurs podrà aplicar-se per aconseguir la puntuació mínima de la fase d’oposició.

 • Formació acadèmica dels estudis de tècnic superior en documentació sanitària, FP II branca administrativa o equivalent
  Fins a un màxim de 2,00 punts
 • Activitats formatives, de docència i científiques, relacionades amb el lloc objecte de convocatòria
  Fins a un màxim de 14,00 punts
 • Experiència professional
  Fins a un màxim de 12,00 punts
 • Coneixements de llengua catalana
  Fins a un màxim de 2,00 punts

QUALIFICACIÓ FINAL

<

La qualificació final serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a l'oposició i al concurs.

d'acord amb la darrera convocàtoria:

DOGC 29/04/2009

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

Tema 3
Estatut d'autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.

II. Administració Pública. Formes de govern i d'administració. L'empresa pública. El dret administratiu.

Tema 4
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. L'organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

Tema 5
L'empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.

Tema 6
L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.

Tema 7
L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. La notificació i la publicació.

Tema 8
El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.

Tema 9
Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 10
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

III. Àrea de recursos humans.

Tema 11
L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals de la llei. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d'ordenació del règim estatutari.

Tema 12
Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures: individuals i col·lectius.

Tema 13
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 14
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.

Tema 15
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius. Polítiques d'ocupació. Mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

Tema 16
El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social.

Tema 17
La constitució de la relació jurídica d'assegurament. Inscripció d'empreses. Afiliació, altes i baixes: procediment, cotització. Bases i tipus de cotització. Subjectes obligats i responsables de la cotització. Acció protectora: contingències i prestacions.

Tema 18
L'estatut bàsic de l'empleat públic. Àmbit d'aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

IV. Àrea econòmica i financera.

Tema 19
La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut. Els estats financers de l'Institut Català de la Salut.

Tema 20
El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l'Institut Català de la Salut.

Tema 21
Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control pressupostari.

V. Prevenció de riscos laborals.

Tema 22
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 23
Especial referència a l'àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la Administració de la Generalitat. El pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.

VI. Organització del treball i sistemes d'informació.

Tema 24
Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius i assistencials derivats de l'actuació de l'Institut Català de la Salut. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 25
Ofimàtica: bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.

Tema 26
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. El treball en equip. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l'administració pública. Estructura del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial (EFQM). El model d'acreditació d'hospitals. El procés de millora contínua.

Tema 27
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures de la persona usuària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 28
Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i normativa dels arxius clínics. Història clínica.

Tema 29
Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Administratius Institut Català de la Salut - ICS

Colección
completa

Colección
completa


 • Temari 1 Administratiu-va Institut Català de la Salut

  Temari 1 Administratiu-va Institut Català de la S...

  31€
 • Temari 2 Administratiu-va Institut Català de la Salut

  Temari 2 Administratiu-va Institut Català de la S...

  33€
 • Temari 3 Administratiu-va Institut Català de la Salut

  Temari 3 Administratiu-va Institut Català de la S...

  27€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

D'acord amb la darrera convocatòria:

FASE D’OPOSICIÓ

Primer exercici
 • Resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari (pot consultar el temari al nostre web www.adams.cat).
 • El valor màxim d'aquest exercici serà de 20 punts.
 • Puntuació mínima de superació: 10 punts sobre 20.
Segon exercici: dues proves
 • Coneixements de llengua catalana (per a no exempts).
 • Coneixements de llengua castellana (per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
 • La valoració serà d'apte o no apte
Tercer exercici
 • Qüestionari tipus test relatiu al contingut del tema número 25 del temari “Ofimàtica: bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic”.
 • El valor màxim d'aquest exercici serà de 10 punts.

FASE DE CONCURS

En cap cas, la puntuació obtinguda a la fase de concurs podrà aplicar-se per aconseguir la puntuació mínima de la fase d’oposició.

 • Formació acadèmica dels estudis de tècnic superior en documentació sanitària, FP II branca administrativa o equivalent
  Fins a un màxim de 2,00 punts
 • Activitats formatives, de docència i científiques, relacionades amb el lloc objecte de convocatòria
  Fins a un màxim de 14,00 punts
 • Experiència professional
  Fins a un màxim de 12,00 punts
 • Coneixements de llengua catalana
  Fins a un màxim de 2,00 punts

QUALIFICACIÓ FINAL

<

La qualificació final serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a l'oposició i al concurs.

PROGRAMA

d'acord amb la darrera convocàtoria:

DOGC 29/04/2009

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

Tema 3
Estatut d'autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.

II. Administració Pública. Formes de govern i d'administració. L'empresa pública. El dret administratiu.

Tema 4
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. L'organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

Tema 5
L'empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.

Tema 6
L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.

Tema 7
L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. La notificació i la publicació.

Tema 8
El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.

Tema 9
Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 10
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

III. Àrea de recursos humans.

Tema 11
L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals de la llei. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d'ordenació del règim estatutari.

Tema 12
Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures: individuals i col·lectius.

Tema 13
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 14
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.

Tema 15
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius. Polítiques d'ocupació. Mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.

Tema 16
El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social.

Tema 17
La constitució de la relació jurídica d'assegurament. Inscripció d'empreses. Afiliació, altes i baixes: procediment, cotització. Bases i tipus de cotització. Subjectes obligats i responsables de la cotització. Acció protectora: contingències i prestacions.

Tema 18
L'estatut bàsic de l'empleat públic. Àmbit d'aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.

IV. Àrea econòmica i financera.

Tema 19
La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut. Els estats financers de l'Institut Català de la Salut.

Tema 20
El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l'Institut Català de la Salut.

Tema 21
Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control pressupostari.

V. Prevenció de riscos laborals.

Tema 22
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 23
Especial referència a l'àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la Administració de la Generalitat. El pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.

VI. Organització del treball i sistemes d'informació.

Tema 24
Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius i assistencials derivats de l'actuació de l'Institut Català de la Salut. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 25
Ofimàtica: bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.

Tema 26
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. El treball en equip. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l'administració pública. Estructura del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial (EFQM). El model d'acreditació d'hospitals. El procés de millora contínua.

Tema 27
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures de la persona usuària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 28
Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i normativa dels arxius clínics. Història clínica.

Tema 29
Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.

Datos básicos

Oposición
Administratius ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2022
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Sueldo
20.000 euros anuals € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-12-2021 | DOGC | Más información
Plazas265 plazas

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
03-02-2023 V de 16:00 a 21:00 156 € /mes Barcelona Matricúlate
07-11-2022 L de 16:30 a 20:30 140 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test